Etter 9 måneder med henvendelser og purringer og mye kommunikasjon i saken er status i oktober:

3 lempningsvedtak som er påklaget grunnet renter

Skatteetaten har foretatt lempningsvedtak i 3 saker. Pengene er utbetalt direkte til våre klienters konto.

Skatteetaten har beregnet litt renter, men ikke så mye som forventet. Det er skatteetaten som bærer hovedansvaret for feilen og den manglende informasjon som er gitt. Derfor krever vi forsinkelsesrenter i disse sakene. Skatt har foreløpig bare angitt et lavt rentebeløp uten vilje til å informere om grunnlaget for de beregnede rentene.

Dersom vi vinner fram med kravet om at skatteetaten bærer hovedansvaret i saken og at det skal beregnes forsinkelsesrenter, vil utbetalingene bli omtrentlig doblet.

Disse sakene har våre referanser LG007, LG010 og LG047

26 saker til behandling hos skatt

Skatteetaten har de siste 2 måneder mottatt den etterspurte informasjon vi har innhentet fra UDI i 26 saker. Disse er til behandling og det forventes lempningsvedtak i disse fortløpende de kommende ukene/månedene.

Disse sakene har våre referanser LG003, LG004, LG008, LG009, LG014, LG017, LG019, LG020, LG022, LG025, LG027, LG030, LG033, LG034, LG041, LG042, LG048, LG051, LG057, LG059, LG063, LG072, LG084, LG089, LG091 og LG094.

33 saker der UDI nå har sendt papirene til Stavanger

Etter omkring 500 henvendelser og purringer fra januar til juni til UDI om innsyn i den dokumentasjon skatteetaten krever ringte UDI oss og beklaget at ikke forvaltningsloven var fulgt. Sakene skulle nå bli prioritert og behandlet i tråd med forvaltningslov og god forvaltningspraksis.

Fra juni til oktober har vi fått oversendt de dokumenter som allerede var digitalisert i asylmappene til 29 av våre klienter. UDI skylder fortsatt på Digipost som ikke klarer løse alvorlige problemer selv etter flere måneder. UDI har ikke vært villige til å laste filene opp i den OneDrive-mappen vi har opprettet for dem og gitt dem passordet til. De har heller ikke vært villige til å sende filene i posten på en kryptert minnepinne, selv om de sier det er en trygg nok løsning.

Først i midten av september informerte UDI om at jeg selv måtte komme til Oslo for å ta de kopier jeg trengte i de 147 sakene våre. Ikke i noen saker relatert Limbogate får vi innsynet elektronisk slik vi har bedt om, slik det følger av personopplysningsloven Artikkel 12 (3), og slik det praktiseres overfor advokater og rettshjelpere ellers.

Etter avklaringer har UDI nå lovet sende papirene til Stavanger politistasjon for at jeg skal kunne ta kopier. Jeg har fått «time» der fra kl. 09-14 hver dag i uke 43, 45 og 47.

Som forberedelse til papirinnsynet i Stavanger uke 43 har UDI sendt 59 saker LG001, LG003, LG004, LG007, LG008, LG009, LG014, LG017, LG019, LG020, LG022, LG024, LG025, LG026, LG027, LG030, LG031, LG033, LG034, LG036, LG037, LG038, LG040, LG041, LG042, LG044, LG046, LG047, LG048, LG049, LG050, LG051, LG056, LG057, LG059, LG060, LG063, LG064, LG065, LG066, LG067, LG069, LG071, LG076, LG082, LG086, LG089, LG091, LG094, LG095, LG097, LG107, LG112, LG116, LG123, LG127, LG131, LG141 og LG143.

I 26 av disse har vi allerede fått delvis innsyn i allerede elektroniske deler. Men listen omfatter også følgende 33 saker som vi ikke tidligere har fått noen informasjon i: LG001, LG024, LG026, LG031, LG036, LG037, LG038, LG040, LG044, LG046, LG049, LG050, LG056, LG060, LG064, LG065, LG066, LG067, LG069, LG071, LG076, LG082, LG086, LG095, LG097, LG107, LG112, LG116, LG123, LG127, LG131, LG141 og LG143.

Etter at vi har fått tatt kopier av disse vil det være noen uker med arbeid for å gå gjennom dem og underbygge lempningskravet overfor skatteetaten med den nødvendige dokumentasjon.

86 saker der UDI ikke har respondert ennå

Det er fortsatt 86 saker vi ikke har fått signaler om status på. Vi forventer at disse oversendes Stavanger i uke 45 og 47 slik at vi kan fotografere dem og deretter lete fram de dokumenter som kan underbygge lempningskravet overfor skatteetaten også i disse sakene.

Ikke alle våre klienter har tilgang på godkjent ID-dokument som kan vedlegges fullmaktene slik UDI vanligvis ønsker. Men UDI har lovet gjøre en helhetsvurdering i saker uten kopi av godkjent ID-dokument og gi konkret tilbakemelding om det mot formodning skulle foreligge mistanker om dokumentfalsk eller signaturfalsk i noen av sakene. Foreløpig har ikke UDI funnet saker der det foreligger slike mistanker.

Omkring 3000 saker som forties

Skatteetaten forholder seg tause i det store flertallet av slike saker. Det er et stort ansvar som hviler på finansministeren og statsministeren, og som minner om organisert bedrageri på flere hundre millioner kroner fra mennesker som i stor grad lever i stor fattigdom etter at de mistet skattekortet og jobben, samtidig som feilen ble skjult.

Skatteetaten har god oversikt over alt skattetrekk som arbeidsgivere har betalt inn og rapportert med entydig angivelse av identiteten til skattyteren. Tidligere het dette lønns- og trekkoppgaver, nå heter det A-meldinger.

Skatteetaten har også mulighet til å identifisere flertallet av ofrene, det viser eksempelvis listen med 95 slike ansattforhold som skatteetaten sendte til statsadvokaten i Rogaland i 2011.