Grunnet statens hemmelighold gjennom mange år vokser spørsmålene. Vi vet ikke:

Hva var det som skjedde i 2012, da straffeforfølgning ble innledet uten forutgående lovendringer?

Gjennom lang tid hadde skatteetaten uriktig krevd inn trygdeavgift fra ureturnerbare skattytere som ikke fikk bli medlemmer i folketrygden. Feilen hadde karakter av lønnstyveri. Den rød-grønne regjeringen var under ganske stort press fra Frp i asylpolitikken. Tilbakebetaling av kanskje hundre millioner kroner til ureturnerbare asylsøkere var politisk umulig.

IMI-kirken til Stavanger Aftenblad 01.12.2021

Skatteetaten har gjennom flere år valgt å holde kortene tett til brystet. Dette til tross for veiledningsplikten, offentleglovas formål og skatteetatens hovedmål i 2024 som er:

 • Skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene
 • Skatteetaten sikrer brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet
 • Samfunnet har tillit til Skatteetaten

Med hemmeligholdet styrkes mistankene. Hvorfor velger skatteetaten å hemmeligholde enhver dokumentasjon som kan vise at åpne og sporbare prosesser ble fulgt i 2010/2011/2012, og at endringene var grunnet i et genuint ønske om å sikre at gamle feil ble rettet og nye skatteoppgjør ble riktige. Å fremlegge dokumentasjonen koster minimalt. Fortsatt hemmelighold undergraver samfunnets tillit til etaten. Selv om offentligheten muligens ikke har rett til innsyn i smått og stort, er det ikke til hinder for at skatteetaten gir såkalt merinnsyn for å avkrefte alvorlige mistankene. Og dersom deler av de alvorlige mistankene skulle vise seg berettigede er saksbehandlerne forpliktet på åpenhet, ikke hemmelighold:

Statsansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden

Spørsmålene vi planlegger (sommeren 2024) vil belyse følgende endringer:

 • Skattekortnekten (januar 2011)
 • Stansen i trygdeytelser (februar 2011)
 • Slettingen fra skattemanntallet (januar 2011)
 • Informasjonen som ble sendt til påtalemyndighetene (mars 2011)

Spørsmålene vil være formulert for å avkrefte mistanker, samt avklare:

 • Situasjonen før endringen
 • Begrunnelsen for endringen, samt hvilke andre løsninger som var til diskusjon
 • Argumentene som ble framført for og mot den valgte løsningen
 • Beslutningen, hvem tok den på hvilken dato og i hvilket fora
 • Implementeringen av endringen, hvem var involvert og hvilken informasjon fikk de involverte
 • Identifikasjonen av det vi kaller «ofrene». Statistisk oversikt etter offentleglova supplert med nytt partsinnsyn og personopplysningsinnsyn fra våre fullmaktgivere
 • Informasjonen og veiledningen som ble gitt til «ofrene». Statistisk oversikt etter offentleglova supplert med nytt partsinnsyn og personopplysningsinnsyn fra våre fullmaktgivere,
 • Konsekvensene av endringen
 • Eventuell evaluering av endringen

Spørsmålene vil måtte rettes til Finansdepartementet, Skattedirektoratet, Skatt Øst og Skatt Vest. Videre også Arbeids- og inkluderingsdepartementet og NAV. Dessuten også justisdepartementet, Politidirektoratet (POD) og ulike politiinstanser (PU og ulike PD). Til slutt også påtalemyndighetene.