Kjerneproblemet i asylpolitikken er den manglende rettssikkerheten.

Gitt det store antallet ugyldige asylavslag blir det feil å omtale ureturnerbare asylsøkere som «mennesker uten lovlig opphold». En mer presis betegnelse er «mennesker uten formalisert oppholdstillatelse».

Arne Viste på Limbogate, oktober 2023

Det er vår oppfatning at de færreste ville hatt mulighet til selv å bekoste en rettssak mot staten. Det er tankevekkende, når vi kan dokumentere at et stort
flertall av sakene har resultert i beskyttelse for klienten og eventuelt klientens familie. Samtlige saker representerer potensielt rettsstridige utsendelser eller tap av lovbeskyttede rettigheter.

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett 2007-2014

63 % i 2007-2014, Advokatforeningens prosedyregruppe vant fram i 36 av 57 saker

43 % i 2016-2019, NOAS rettshjelpsarbeid vant fram for 328 av 760 personer

54 % i 2020, NOAS rettshjelpsarbeid vant fram for 91 av 168 personer

70 % i 2021, NOAS rettshjelpsarbeid vant fram for 154 av 221 personer

72% i 2022, NOAS rettshjelpsarbeid vant fram for 158 av 217 personer

Tallene over innbefatter de saker der UNE selv har gitt medhold på en omgjøringsbegjæring, oftest fordi de selv ikke hadde sikret at saken var tilstrekkelig opplyst slik de plikter.

45 % i 2022, VG om andelen rettskraftige dommer mot UNE i 2022. Dette tallet inkluderer ikke alle de sakene UNE snudde «frivillig» i etter at asylsøker hadde fått advokathjelp til søksmålsvarsel og/eller omgjøringsbegjæring.

Dietrichson karakteriserer medholdsprosenten til UNE i rettssakene som «oppsiktsvekkende lav».

– Domstolen har over flere år opparbeidet seg betydelig kompetanse på utlendingsfeltet. At nær halvpartene av UNE sine vedtak blir ansett ugyldige av domstolen, er derfor et kraftig signal om at noe er feil i forvaltningen eller i saksbehandlingen.

– Jeg er ikke kjent med noen annen statlig instans som har så lav medholdsprosent på sine vedtak når de først prøves av domstolen.

Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe til VG 15.03.2023

Den manglende rettssikkerheten er et resultat av mangeårig politisk press på forvaltningsorganene UDI og UNE for å «utforske handlingsrommet».
Hvorfor tillater justisdepartementet at UDI og UNE fatter så mange ulovlige asylvedtak?