Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Grunnlovens § 110

Hvordan kunne hvitt arbeid kriminaliseres uten Stortingsbehandling?

Hva var bakgrunnen for at praksis ble endret slik at kravet om arbeidstillatelse skulle gjelde asylsøkere og ikke bare arbeidsinnvandrere slik daværende praksis var og som lovgiver tydelig hadde lagt til grunn?

Og hadde UDI mandat til å fatte et slikt kriminaliserende vedtak?

Saken blir ikke bedre av manglende sporbarhet og at vedtaket så strekt bidro til å skjule de pågående skattefeilene på flere hundre millioner.


Bakgrunnen for det dokumentbaserte tilsynet er et manglende referat fra et direktørmøte holdt 19.2.2003. Dette direktørmøtet fastsatte vesentlige endringer i UDIs praksis: Avviste asylsøkere skulle ikke lenger få arbeidstillatelse.

Arkivverket i sitt pålegg til UDI 23.02.2024

… slik at arkivene blir sikret for samtid og ettertid, blant annet som grunnlag for demokrati og rettssikkerhet