SKATT

Vi har nå fått det første vedtak fra skatt om lempning av feil beregnet trygdeavgift. Vedkommende vil få tilbakebetalt 495.000 kroner pluss renter.

De resterende av våre klienter må nok smøre seg med tålmodighet noen måneder til, fordi UDI som sitter på nøkkelinformasjonen hittil ikke har villet utlevere den. Vi kommer til å presse UDI hardt fremover!

De av våre klienter som har orden i asylpapirene sine kan gjerne sende dem til skatteetaten på eget initiativ for å fremskynde prosessen. Vi i Limbogate vil uansett innhente papirene fra UDI og ikke fra den enkelte av våre asylsøkere, slik at vi er sikre på at vi får oversikten uten at informasjon holdes tilbake, og videre at det ikke forekommer dokumentfalsk i noen av skattekravene.

Skatteetaten har gitt foreløpig svar. Hovedbudskapet er:

  • «Slik vi vurderer det, vil det normalt være grunnlag for tilbakebetaling (lempning) av betalt trygdeavgift på inntekt som er opptjent i en periode der den skattepliktige ikke var medlem i norsk folketrygd.»
  • Manglende medlemskap i folketrygden kan dokumenteres ved å fremlegge dokumentasjon fra UDI.
  • Skatt sier at sakskostnader ikke kan kreves etter skattebetalingslovens § 5-9, men opplyser dessverre ikke om sakskostnader kan kreves etter andre bestemmelser.
  • Krav om erstatning kan fremmes dersom vi mener skatteetaten har opptrådt uaktsomt. Til vår vurdering av dette trenger vi innsyn.
  • Skatteetaten opplyser at erstatning for tort og svie reguleres av eksempelvis skadeserstatningsloven § 3-5. Vurderingen av om det er voldt skade på person, skatteetatens aktsomhet, tillitsforholdet til skatteetaten og om feilen er utøvd av flere i fellesskap vil være viktige etter denne bestemmelsen. Tredje ledd om erstatning til etterlatte i de tilfeller der feilen har voldt død vil også kunne bli relevant dersom vi klarer oppnå kontakt med noen av de etterlatte og disse er interessert i å fremsette slike krav. For å vurdere holdbarheten av skatteetatens syn om at det ikke foreligger rettslig grunnlag for erstatning i noen av disse sakene trenger vi innsyn.
  • Skatteetaten ber oss frafalle innsynskravene.

VÅR RESPONS

Vår respons har vært at innsynskravene opprettholdes. Vår motivasjon er ikke bare å rette skattefeil, men å kartlegge det inntrufne for å ansvarliggjøre myndighetene. På den måten håper vi legge til rette for et bredt amnesti, subsidært utløse arbeidstillatelser for ureturnerbare.

VÅRE BEKYMRINGER

Det er bekymringsfullt at skatteetatens forsikringer til finansministeren om at disse sakene er prioritert er villedende. De foreløpige svarene er helt generelle, og inneholder ingen individuelle vurderinger, ei heller er det gitt noe innsyn i personopplysninger i noen av dem. Det store flertallet av våre henvendelser er ubesvart.

Det er dypt bekymringsfullt at foreløpig og delvis svar først kommer etter at skatteetaten er gjort kjent med advokat Lippestad sitt engasjement i saken. Det bekrefter inntrykket av en uetisk tankegang i finansdepartementet og skattedirektoratet om at slike skattefeil vurderes OK så lenge de ansvarlige «slipper unna» med feilene fordi ofrene ikke har ressurser til juridisk bistand for å hevde sine rettigheter.

Det er også bekymringsfullt at skatteetaten som selv har tilgang til opplysninger fra UDI om status i saker om oppholdstillatelse og arbeidstillatelse og flittig benytter slike opplysninger i andre saker, likevel pålegger asylsøkerne selv å dokumentere slike opplysninger i denne saken. Statens etiske retningslinjer har klare bestemmelser om hensynet til innbyggerne, samt en effektivitetsplikt.

TILLITVEKKENDE

Det er tillitvekkende at skatteetaten omsider har gitt foreløpige svar som faktisk inneholder en konkret veiledning.

Det er tillitvekkende at skatteetaten fastholder at det normalt er grunnlag for lempning i sakene.

Det er tillitvekkende at skatteetaten omsider aksepterer uskyldspresumpsjonen og påtalemyndighetens og domstolenes kompetanse, og ikke lenger antyder at noen av arbeidsforholdene skal ha vært ulovlige. Oslo tingrett skriver i sin rettskraftige dom at det er krav til årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og vinningen. Flertallet av arbeidsforholdene i Plog AS ble vurdert ikke straffbare.

Det er også tillitvekkende at skatteetaten gjør helomvending i kravet om at lempning forutsetter avslag fra NAV på søknad om medlemskap i folketrygden. Dette kravet som skatteetaten tidligere har framsatt i slike saker fremstår som ren trenering. Det har ikke hatt annen virkning enn å påføre NAV store saksbehandlingskostnader i et utall medlemskapssøknader som uansett ikke vil kunne føre fram. Det er bra at skatteetaten nå innrømmer feilen og retter opp i denne villedningen, tross fristelsen til uetisk å forsvare den av hensyn til egen prestisje.

HOVEDBEKYMRINGENE VEDRØRENDE SKATT

At skatteetaten bevisst fortsetter å fortie feilen overfor det store flertallet ofre som er uvitende om trygdeavgiftsfeilen.

At skattekortnekten er den direkte årsaken til at trygdeavgiftsfeilene ikke ble avdekket før Plog AS sin virksomhet. Skattekortnekten var initiert av skatteetaten og sammenfaller i tid med politianmeldelse av arbeidsgivere og stans av trygdeytelser. Det er urovekkende at finansministeren ikke besvarer spørsmålet fra stortinget om feilen var kjent da beslutningen om å inndra skattekortene ble fattet i 2010.

Aller verst er det om de koordinerte aksjonene i 2011 som har ført til dagens inhumane praksis og tap-tap-situasjon innebar et forsøk på å skjule hundre millioner feil innkrevd trygdeavgift. Slike mistanker grunner i at praksisendringen var initiert av skatteetaten og ikke utlendingsmyndighetene. Videre styrkes de ytterligere når aktørene nå velger hemmelighold framfor åpenhet om disse forhold. I vårt demokrati er åpenhet og sporbarhet helt grunnleggende. Det er vanskelig å forstå hvorfor skatteetaten hemmeligholder dokumentene som viser grunnlaget for praksisendringen i 2011, når etatens behov for å avkrefte mistankene er så påtrengende.

NAV

NAV har svart på henvendelsene, og har i noen tilfeller også funnet fram gamle saker de har hatt til behandling. NAV har opptrådt forbilledlig og flere ganger ringt meg for avklaringer og lagt til rette for åpenhet, ikke hemmelighold. Hovedbudskapet fra NAV er:

  • NAV er ansvarlige for å behandle søknader om medlemskap i folketrygden
  • NAV har ikke løpende oversikt over medlemmene i folketrygden, og heller ikke historisk oversikt.
  • NAV viser til UDI og utlendingssaken fordi lovlig opphold er et vilkår for å bli medlem i folketrygden, jamfør folketrygdeloven § 2-1, tredje ledd.

Det er forsåvidt bekymringsfullt at NAV som har ansvar for folketrygden ikke har et medlemskapsregister, men det er mer generelt og gjelder ikke Limbogate spesifikt.

UDI

Både Skatt og NAV retter fokuset mot UDI.

UDI trenerer og har ikke gitt innsyn i en eneste asylsak ennå, tross våre utallige krav om innsyn og påfølgende purringer i snart et halvt år. Erfaringen er at UDI ikke aksepterer vanlige demokratiske spilleregler, men opererer med et helt eget regelregime. NAV aksepterte fullmaktene gitt til Limbogate for innsyn i personsensitive helseopplysninger. Skatt aksepterte fullmaktene for innsyn i personøkonomi og som grunnlag for skattekrav. UDI underkjente likevel de samme fullmaktene. Også for rene innsyn om oppholdstillatelse og arbeidstillatelse var ikke fullmaktene gode nok. Til tross for at dette er informasjon UDI villig deler informasjonen med andre som ikke har fått fullmakt. Limbogate måtte dermed foreta nye krevende runder med 140 klienter over hele verden med innhenting av nye fullmakter som var utarbeidet etter veiledning fra advokat, sivilombud og UDI selv. Disse nye fullmakter er siden ettersendt UDI. Likevel har fortsatt ikke UDI klart å besvare ett eneste lite punkt i en eneste av våre henvendelser.

Alle parter, Limbogate, NAV og skatteetat, peker på UDI. Ingen av våre henvendelser krever saksbehandling av UDI, ei heller juridisk kompetanse. Det er rene innsynsbegjæringer i eksisterende dokumenter vi har fremsatt. Det er fullstendig uakseptabelt at UDI har trenert innsynet i snart et halvt år!

Vi har også avslørt usannheten i UDI sine påstander om at Stortinget har kriminalisert hvitt arbeid utført av ureturnerbare asylsøkere. Denne løgnen har spredt seg til offentlighet, påtalemyndighet og domstoler. Ja, endog høyesterett har latt seg lure til å tro at UDI sitt ikke-sporbare vedtak datert 19.02.2003 representerer lovgivers syn: «Til mindretallets begrunnelse nevner jeg ellers at det ikke er rom for noen overprøving fra den enkelte arbeidsgivers side av lovgiverens syn på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen når det gjelder utlendingers adgang til å få arbeid i Norge.» UDI har selvsagt visst om egne vedtak og bakgrunnen for disse hele tiden . Det er urovekkende at UDI har forholdt seg passive til at slike faktafeil om bakgrunnen for arbeidsnekten har fått spre seg. UDI har et ansvar for å veilede om disse forhold.

Mer trykk må tydeligvis til mot UDI, den etat som misliker at domstolene og påtalemyndighet i rettskraftige avgjørelser har avgjort at flertallet av slike arbeidsforhold ikke er ulovlige, og heller ikke informerer offentligheten om det.

Ukulturen i UDI har også andre urovekkende utslag. Tilmed UNE, etter å skjøttet sin plikt til å rette opp i alle UDI sine utallige feil, taper i hele 45 % av asylavslagene som vurderes av domstolene.

EINAR GERHARDSEN

Landsfaderens viktigste resultat var etter egen vurdering ikke den store økonomiske vekst han oppnådde. Det viktigste var at arbeidsfolk ikke lenger måtte stå med lua i hånda. Vi i Limbogate er takknemlige for hans innsats, og vil stå rake i ryggen med lua på rett plass i denne saken. Gjør din plikt, og krev din rett!