Tidligere ureturnerbar asylsøker får tilbakebetalt 232.000 kroner av staten i feil innkrevd trygdeavgift. Med forsinkelsesrenter forventes det utbetalte å bli bli noe over en halv million for hennes del.

Skattytere som ikke fikk bli medlem i folketrygden har likevel blitt avkrevd og ilignet trygdeavgift. Mange var ureturnerbare asylsøkere. Det er fortsatt mange av disse som verken har fått informasjon om feilen fra skatteetaten, og som heller ikke har fått veiledning om hva som skjer videre med feilen og om det eventuelt er noe de selv må foreta seg.

Feilen omfatter, men er ikke begrenset til, de 3.000 som mistet skattekortet i 2011. Ikke alle jobbet like mye og mange får mindre enn en halv million. Det totale beløpet er neppe milliarder, men bare noen hundre millioner.

STATUS

Nå i 2023 lever de fleste ofrene fortsatt i villfarelse. Dette fordi myndighetene fortsatt ikke har informert om feilen i noen av følgende kanaler:

  • Brev/epost/telefon til alle de ofrene som enkelt lar seg identifisere
  • Til arbeidsgiverne deres som selvsagt hadde tett kontakt med dem
  • Internt til de 7.000 ansatte i skatteetaten som arbeider for å ha et oppdatert folkeregister og for å foreta riktige skatteoppgjør
  • På nettsidene eller veilederne som skatteetaten er ansvarlige for
  • Til UDI, UNE, PU, IOM, NAV, helsevesen, kommuner og andre offentlige instanser som har utbredt kontakt med ofrene
  • Underleverandører til disse, så som driftsoperatører av asylmottak, tolketjenester og andre
  • Offentlig i form av pressemeldinger eller medieoppslag.
  • Organisasjoner med utstrakt kontakt med ofrene, så som NOAS, MiL, RiA, Helsesenter for papirløse, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, JussBuss, Advokatforeningen, kirker, moskeer og andre trossamfunn.

Konsekvensen av myndighetenes fortielse er at flertallet av ofrene for uretten fortsatt lever i villfarelse. Spørsmålet om det inntrufne utgjør grovt bedrageri bør vi som ansvarlige samfunnsmedlemmer stille til de rette organer. Men husk at det ikke skal besvares eller spekuleres i av deg eller meg. I Norge foretas etterforskningen av den uavhengige påtalemyndigheten og avgjørelsen fattes av domstolene.

UDI har full oversikt over oppholdstillatelser og status på asylsøknader. NAV har ansvaret for oversikt over medlemskap i folketrygden. Det foreligger ingen formelle hindre for skatteetaten å innhente de nødvendige opplysninger fra UDI og/eller NAV for å foreta riktige skatteoppgjør. UDI skriver på sine nettsider:

Arbeidsgivere eller offentlige etater kan spørre UDI om du har lovlig opphold.
Andre offentlige etater eller arbeidsgivere har også mulighet til å sjekke om du har lovlig opphold og rett til å arbeide ved å kontakte UDI. Mange offentlige etater har tilgang til denne informasjonen gjennom egne systemer, og hvis ikke kan de henvende seg til UDI.

UDI nettside per 12.01.2023

HISTORIKK

22.12.2017 opplyste Plog AS statsminister Erna Solberg om denne alvorlige systemfeilen. Systemfeilen ble likevel fortiet, og flertallet av ofrene lever derfor fortsatt i villfarelse.

15.12.2016 opplyste skatteetaten til Plog AS at kravet om trygdeavgift var koblet til medlemskap i folketrygden. Det store omfanget av feilen, og skatteetatens ansvar for å informere og veilede hadde vært tema siden sommeren 2015. Skattedirektoratet lovet da sende brev til alle de ansatte i Plog AS om feilen. Det viser seg nå at det ikke var sant. Skattedirektoratet hadde skrevet ferdig brevet til de ansatte, men fikk det ikke godkjent av finansdepartementet ledet av Siv Jensen. Det betyr at feilen bevisst har blitt fortiet overfor de 90 ansatte i Plog AS de siste 5 år. Skattedirektoratet satte også ned to personer som arbeidet med å skaffe oversikt over feilen, altså utover dem som arbeidet i Plog AS.

13.01.2011 mistet omkring 3.000 ureturnerbare asylsøkere først skattekortene for deretter å blir kriminalisert og så miste jobben. Feilen med trygdeavgiften ble ikke kommunisert, og flertallet av ofrene lever derfor fortsatt i villfarelse.

19.02.2003 besluttet ledermøtet i UDI å ikke lengre gi arbeidstillatelser til ureturnerbare asylsøkere. Dessverre er ikke beslutningen sporbar. Ingen vurderinger av grunnloven eller menneskerettighetene ble gjort. Den var ikke til politisk behandling. Endringen bygger på en generell antakelse om skyld som begrunner den dramatiske reaksjonsformen: «Vedkommende anses å ha skyld i at avslaget ikke kan iverksettes når vedkommende kan returnere av eget tiltak uten å gjøre dette.» Feilen med trygdeavgiften ble ikke kommunisert i 2003, og flertallet av ofrene fra den gang lever derfor fortsatt i villfarelse.

Vår behandling av de ureturnerbare er fullstendig uakseptabel. Etter uriktig å ha krevd inn flere hundre millioner i trygdeavgift fra 3000 mennesker, tok vi plutselig skattekortene fra dem i 2011. Deretter truet vi arbeidsgiverne med bøter, slik at de mistet jobben. Konsekvensen ble at trygdeavgiftsfeilen ble skjult for offentligheten i mange år.
At praksisendringen også førte til lavere verdiskaping, mindre skatteinntekter, stor belastning på asylmottakene, større svart arbeidsmarked, økt kriminalitet, en nedverdigende situasjon for asylsøkerne og heller ikke hadde innvandringsregulerende effekt, var ikke tilstrekkelig til å hindre uretten.

Arne Viste, Facebook 11.02.2023